ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -
  • Strona główna
  • >
  • Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku-Kamiennej (SCWEW)

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku-Kamiennej (SCWEW)

Data publikacji: 0000-00-00
                                        


                        Informacje medialne o projekcie:

                                                    
HARMONOGRAM STAŁYCH DYŻURÓW ZESPOŁU SCWEW

DLA RODZICÓW/UCZNIÓW/NAUCZYCIELI

 

Piątek w godzinach 12.30-13.30

LIDER SCWEW – Marcin Kruk

 

Wtorek w godzinach 14.30-15.30

Ekspert ds. edukacji włączającej – Ewa Binkowska

Ekspert dostępny pod numerem telefonu  608 187 549

 

Poniedziałek w godzinach 12.00-13.00

Ekspert ds. technologii wspomagających – Aneta Łoboda

 

Środa w godzinach  13.30-14.30

Ekspert ds. informacji i ewaluacji – Ilona Wątła

 

Czwartek w godzinach 8.00-9.00

Ekspert SCWEW – Małgorzata Kowalska

Ekspert dostępny pod numerem telefonu: 794 686 930

 

STAŁE DYŻURY OBEJMUJĄ:

Kontakt bezpośredni – Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej ul. Szkolna 15

Telefoniczny  -  41 2524817

e-mail -  scwewzpew@wp.pl                     


PRZEDSZKOLA I SZKOŁY OGÓLNODOSTĘPNE OBJĘTE WSPARCIEM

PRZEZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ WŁACZAJĄCĄW SKARŻYSKU – KAMIENNEJ


1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku – Kamiennej


http://www.sp5skarzyskokamienna.szkolna.net/ogloszenia/specjalistyczne-centra-wspierajace-edukacje-wlaczajaca-scwew

https://www.facebook.com/profile.php?id=100078280317664


2. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Westerplatte oraz Przedszkole Publiczne nr 7 im. Janusza Korczaka w Skarżysku – Kamiennej


http://www.sp7skarzysko.szkolna.net/specjalistyczne-centra-wspierajace-edukacje-wlaczajaca-scwew


3. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie


http://sp3suchedniow.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=1006


4. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku – Kamiennej


http://slowacki.info.pl/scwew


5. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego w Skarżysku – Kamiennej


https://www.zssuskarzysko.pl/category/strona-glowna/scwew/


6. Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku – Kamiennej


http://www.zseskarzysko.pl/projekty/scwew/pilotazowe-wdrozenie-modelu-scwew

(informacje o projekcie znajdują się w zakładce PROJEKTY – SCWEW)


7. Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym


http://przedszkole-sk.pl/scwew/


8.Publiczne Przedszkole w Jagodnem


https://spjagodne.szkolnastrona.pl/p,131,scwew Szkolenie w ramach porozumienia z OWiT pn. ,,Wsparcie osób z niepełnosprawnością wobec współczesnych wyzwań”


         28 października 2022 roku Ośrodek Testów i Wsparcia przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą (SCWEW) w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej w Hotelu Promień zorganizował szkolenie ,,Wsparcie osób z niepełnosprawnością wobec współczesnych wyzwań” w ramach porozumienia współpracy. 
         Zaproszonych gości oraz uczestników powitał pan Paweł Garbuzik - kierownik merytoryczny Ośrodka Wsparcia i Testów w Skarżysku – Kamiennej.
         Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego pani Katarzyna Bilska, radna Powiatu Skarżyskiego pani Barbara Kocia oraz pani Renata Pacek – naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, przedstawiciele PFRON pani Katarzyna Curyło oraz pani Małgorzata Grabka, a także dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej pan Paweł Buryło. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą reprezentował zespół SCWEW, Ośrodek Testów i Wsparcia w Skarżysku – Kamiennej - pracownicy merytoryczni i administracyjni OWiT zatrudnieni w ramach projektu.  
          Szkolenie rozpoczęła pani Izabela Juszkiewicz – pedagog oraz pani Małgorzata Jas – ekspert edukacji włączającej. Prowadzące wygłosiły prelekcje pn. ,,Idea edukacji włączającej a budowanie systemu wsparcia i pomocy”. Poruszyły także zagadnienia dotyczące zadania pedagoga specjalnego według wymagań prawnych i aspektów praktycznych. W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty szkoleniowe pod przewodnictwem pani Izabeli Juszkiewicz oraz pani Małgorzaty Jas nt. ,,Uniwersalnego projektowania – otoczenie i produkty dostępne dla wszystkich”.
         W kolejnej części szkolenia pan Piotr Adasiewicz – ekspert ds. superwizji SCWEW zaprezentował działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w kontekście organizacji procesu wspomagania w placówkach objętych wsparciem. Pani Aneta Łoboda – ekspert ds. technologii wspomagających przedstawiła prezentacje dotyczącą wypożyczalni sprzętu specjalistycznego SCWEW w praktyce. Na zakończenie pan Paweł Garbuzik – kierownik merytoryczny OWIT omówił szczegółowo działania OWIT w kontekście wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Po części wykładowej oraz warsztatowej odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy wymienili się poglądami oraz doświadczeniami z różnych perspektyw wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
 


 

 Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci
w przedszkolach/ szkołach objętych wsparciem SCWEW


         Zorganizowanie konsultacji specjalistycznych w ramach wsparcia dla rodziców i uczniów  jest planowane w związku z analizą rozpoznawanych na bieżąco potrzeb przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW w Skarżysku – Kamiennej. Zajęcia zostały ustalone w oparciu o przeprowadzoną w szkołach ogólnodostępnych diagnozę pogłębioną. Uczestnicy doświadczyli, jak zróżnicowane potrzeby wpływają na proces edukacji i rozwoju dziecka. Praca w dzieckiem ze SPE wymaga rozpoznania potrzeb oraz dostosowania procesu nauczania - uczenia się do zróżnicowanych możliwości, zorganizowania odpowiedniej przestrzeni edukacyjnej, zapewnienia w szkole niezbędnych pomocy edukacyjnych. Najważniejsze jest budzenie świadomości społecznej i tworzenie klimatu wzajemnej akceptacji. SCWEW to ważny element kształtowania systemu edukacji, w którym stwarza się warunki do pełnego rozwoju wszystkim osobom uczącym się. Podczas konsultacji specjaliści SCWEW przedstawili i omówili formy oraz metody pracy z dzieckiem, a także udzielili cennych wskazówek i porad.

   
  
 


Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci
w przedszkolach/ szkołach objętych wsparciem SCWEW


         Zorganizowanie konsultacji specjalistycznych w ramach wsparcia dla rodziców i uczniów  jest planowane w związku z analizą rozpoznawanych na bieżąco potrzeb przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW w Skarżysku – Kamiennej. Zajęcia zostały ustalone w oparciu o przeprowadzoną w szkołach ogólnodostępnych diagnozę pogłębioną. Uczestnicy doświadczyli, jak zróżnicowane potrzeby wpływają na proces edukacji i rozwoju dziecka. Praca w dzieckiem ze SPE wymaga rozpoznania potrzeb oraz dostosowania procesu nauczania - uczenia się do zróżnicowanych możliwości, zorganizowania odpowiedniej przestrzeni edukacyjnej, zapewnienia w szkole niezbędnych pomocy edukacyjnych. Najważniejsze jest budzenie świadomości społecznej i tworzenie klimatu wzajemnej akceptacji. SCWEW to ważny element kształtowania systemu edukacji, w którym stwarza się warunki do pełnego rozwoju wszystkim osobom uczącym się. Podczas konsultacji specjaliści SCWEW przedstawili i omówili formy oraz metody pracy z dzieckiem, a także udzielili cennych wskazówek i porad.

  
 SPOTKANIA ZESPOŁU SCWEW Z KOORDYNATORAMI – MAJ 2022

      W maju 2022 roku w siedzibie SCWEW przy ulicy Szkolnej 15 odbyły się spotkania zespołu: Lidera oraz ekspertów SCWEW z koordynatorami przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem. Tematem przewodnim było podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań i zadań. Kadra SCWEW poddała analizie oraz omówieniu  kampanię społeczną – działanie zrealizowane w maju. Zaplanowała także kolejną część kampanii podczas dwóch ważnych wydarzeń przewidzianą w czerwcu. Lider SCWEW w ramach IV etapu przedstawił harmonogram konsultacji indywidualnych dla koordynatorów oraz omówił działania zaplanowane w maju 2022 roku. Zespół podsumował szczegółowo zadania projektu pilotażowego, które zostały zrealizowane w poprzednim etapie oraz zaplanował działania w poszczególnych placówkach w etapie IV:

1. Doposażenie wypożyczalni. 
2. Przeprowadzenie kampanii społecznej. 
3. Przeprowadzenie obserwacji wspierających /superwizji koleżeńskich.
4. Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół i koordynatorów.
5. Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów.
6. Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.
7. Działania doradczo-szkoleniowe.
8. Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci.
9. Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych.

  


,,Kampania społeczna wspierająca rozwój społeczności lokalnej” 
w ramach działania SCWEW Skarżysko – Kamienna 

1 czerwca 2022 roku we współpracy z Zespołem Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, który pełni rolę SCWEW, odbyła się kolejna kampania społeczna w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, skierowana do społeczności lokalnej. Prezentacja projektu odbyła się podczas obchodów z okazji Dnia Dziecka w Świętej Katarzynie. Jej celem było upowszechnienie idei edukacji włączającej oraz zaprezentowanie działań realizowanego przedsięwzięcia, struktury SCWEW, zakresu świadczonego wsparcia. Omówiono także najważniejsze zagadnienia edukacji włączającej, która stanowi sposób organizacji edukacji uwzględniający różnorodność uczniów wynikającą z niepełnosprawności. Celem głównym projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

   
  


  
 

SPOTKANIE ZESPOŁU SCWEW Z KOORDYNATORAMI


      W marcu 2022 roku w siedzibie SCWEW przy ulicy Szkolnej 15 odbyły się spotkania zespołu: Lidera oraz ekspertów SCWEW z koordynatorami przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Tematem przewodnim było podsumowanie działań i zadań zrealizowanych w bieżącym miesiącu. Zespół omówił szczegółowo działania projektu pilotażowego, które zostały zrealizowane w poszczególnych przedszkolach / szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW.


      Kadra SCWEW przedstawiła działania zaplanowane w IV etapie projektu pilotażowego:


1.           Doposażenie wypożyczalni.

2.           Przeprowadzenie kampanii społecznej.

3.           Przeprowadzenie obserwacji wspierających / superwizji koleżeńskich.

4.           Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół i koordynatorów.

5.           Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów.

6.           Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

7.           Działania doradczo-szkoleniowe.

8.           Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci.

9.           Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych.


    Ponadto omówiono i przeanalizowano wnioski po ogólnopolskiej Konferencji, która odbyła się 10 marca 2022 roku. Wydarzenie zostało zorganizowane zgodnie z Modelem SCWEW oraz założeń dotyczących działalności informacyjnych i promocyjnych związanych z budowaniem przyjaznego środowiska dla edukacji włączającej, podczas której prezentowane były działania SCWEW w regionie. Wydarzenie dostarczyło wiedzy na temat teorii i praktyki edukacji włączającej, zaprezentowano założenia i ideę SCWEW, strukturę, zakres świadczonego wsparcia, omówiono dotychczas zrealizowane działania oraz przedstawiono partnerów, a także przedszkola i szkoły objęte wsparciem SCWEW. Celem ogólnopolskiej konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń o tym, jak te założenia realizować w praktyce. Wykłady poprowadzili eksperci, przedstawiciele świata polskiej nauki oraz praktycy – dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, którzy podzielili się dobrą praktyką m.in. w zakresie oceniania, projektowania uniwersalnego w edukacji, diagnozy funkcjonalnej, metod pracy w zróżnicowanej pod względem potrzeb edukacyjnych klasie, planowania rozwoju szkoły, współpracy placówek ogólnodostępnych i specjalnych.


     W dalszej części spotkania zespół ustalił i omówił działania związane z realizacją zadań projektowych związanych z planowanym wsparciem specjalistycznym w kolejnym etapie projektu oraz sprawy bieżące.

     

     

  

 
SPOTKANIE KADRY SCWEW ORAZ SPECJALISTÓW 
W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ
 
   14 kwietnia 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki pani Renata Pacek, pracownik Starostwa Powiatowego pani Monika Białek, kadra SCWEW oraz specjaliści SCWEW.
    Eksperci SCWEW w ramach IV etapu projektu pilotażowego przedstawili harmonogram konsultacji indywidualnych dla dyrektorów szkół i koordynatorów, zajęć modelowych na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, działań doradczo – szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi, konsultacji w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci. Dobór zajęć wynikał z potrzeb przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW oraz diagnozy pogłębionej w w/w placówkach. 
    Specjaliści SCWEW w ramach wsparcia dedykowanego dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz rodziców uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi prowadzić będą konsultacje oraz zajęcia wspierające. Specjaliści realizują założenia zgodnie 
z działaniami przewidzianymi w etapie IV projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.


   

Konsultacje Lidera SCWEW z kadrą zarządzającą szkół i przedszkoli objętych wsparciem SCWEW

      W marcu 2022 roku odbył się cykl spotkań konsultacyjnych, w których udział wzięli dyrektorzy szkół/ przedszkoli ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. 

     Tematyka spotkań dotyczyła omówienia bieżących spraw związanych z edukacją uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w poszczególnych szkołach, podzielenia się doświadczeniem i trudnościami napotykanymi w codziennej pracy z uczniem. Nakreślone zostały kolejne wspólne działania i formy kontaktu. 
    Lider SCWEW omawiał i dzielił się doświadczeniem w rozwiązywaniu wybranych problemów dydaktycznych oraz wychowawczych w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Podczas spotkań przeanalizowano opinie na temat dotychczasowej edukacji dziecka w szkole ogólnodostępnej, oczekiwań oraz wsparcia ze strony SCWEW. Spotkanie konsultacyjne było również okazją do zadawania pytań przez dyrektorów 
z placówek objętych wsparciem, nakreśleniem kierunku działań i formy pomocy w celu zniwelowania niepożądanych zachowań występujących u uczniów w szkołach objętych wsparciem.

      

      
 

 

Konsultacje z nauczycielami oraz rodzicami w zakresie pracy z dziećmi oraz wsparcia specjalistycznego w przedszkolach/ szkołach objętych wsparciem SCWEW

 

     SCWEW w Skarżysku - Kamiennej występując naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej związanej ze wsparciem dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, a także ich rodziców w ramach pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających oraz na podstawie diagnozy pogłębionej szkół ogólnodostępnych, organizuje zajęcia specjalistyczne, konsultacje w zakresie wsparcia zarówno dla nauczycieli, pracowników szkół, jak i rodziców dzieci ze SPE.

    W marcu, w ramach projektu pilotażowego odbyły się konsultacje specjalistyczne dedykowane dla nauczycieli oraz rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Specjaliści SCWEW współpracują ze szkołami/ przedszkolami ogólnodostępnymi w celu zaplanowania i realizacji odpowiedniego wsparcia potrzebnego
do osiągania postępów w kształceniu dzieci/ uczniów.

    Kluczowym celem spotkań było rozpoznanie wszelkich barier utrudniających uczenie się, rozwój dziecka lub ucznia i jego włączenie społeczne, a także ustalenie planu działań, który umożliwi przezwyciężenie tych barier i w konsekwencji poprawę szeroko rozumianych osiągnięć ucznia. Konsultacje prowadzone były przez specjalistów Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej. Podczas spotkań rodzice uzyskali specjalistyczne wsparcie w przezwyciężaniu trudności, które przejawia dziecko, nauczyciele - pomoc we właściwym zdiagnozowaniu problemów, które napotykają podczas codziennej pracy oraz zweryfikowaniu swoich dotychczasowych sposobów postępowania. 

     

     
Przeprowadzenie konsultacji z rodzicami w zakresie pracy z dziećmi oraz wsparcia specjalistycznego

Kluczowym w procesie spotkań rodziców uczniów ze specjalistami SCWEW w ramach projektu Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty jest otrzymanie odpowiedniego wsparcia oraz wieloaspektowego, zindywidualizowanego rozwiązania zaistniałych problemów, osiągniecie założonego celu, przezwyciężenie sytuacji trudnej. Wielowymiarowość wsparcia wyraża się przede wszystkim we wsparciu emocjonalnym i wartościującym oraz informacyjnym, polegającym na udzielaniu porad, wskazówek, wymianie informacji, doświadczeń, wspólnych spostrzeżeń. Specjaliści w ramach konsultacji w etapie III udzielają instrukcji działania rodzicom ułatwiające codzienne funkcjonowanie. Wsparcie udzielone rodzicom jak również nauczycielom w ramach projektu pilotażowego, to wspólny cel, jakim jest optymalizacja funkcjonowania dziecka, a co za tym idzie przystosowanie go do jak najpełniejszego udziału w życiu społecznym, co znacząco wpływa na podniesienie jakości udzielonego wsparcia.


                  
   
        

 

Szkolenia dla Rady Pedagogicznej podnoszące kompetencje pracowników przedszkoli i szkół ogólnodostępnych

Organizacja procesu doskonalenia i szkolenia nauczycieli to obszar ogólnego rozwoju szkoły. Inny aspekt działania w tym zakresie to czynności pozwalające budować oczekiwaną pozycję placówki w środowisku, w tym przede wszystkim w obszarze edukacji włączającej, a także planowanie zmian niezbędnych dla procesów rozwojowych szkoły związanych z modyfikacją warunków oraz oczekiwań bezpośrednich odbiorców szkoły. Każdy z wymienionych obszarów łączy się z systematyczną pracą nad poprawą jakości pracy szkół - rozwojem organizacyjnym placówki. W związku z zadaniami projektu pilotażowego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej zorganizowano szkolenia dla Rad Pedagogicznych, których celem było podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie metod pracy z uczniami z różnymi niepełnosprawnościami, upowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania tych uczniów oraz tworzenia warunków ich kształcenia. Ponadto szkolenia poświęcone były doskonaleniu procesu edukacyjno-wychowawczego uczniów, wymianie doświadczeń i upowszechnianiu dobrych praktyk dotyczących edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnością.

     

     
     


 
Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych i koordynatorów w ramach projektu pilotażowego 
w etapie III

Wspieranie kadry zarządzającej, koordynatorów oraz nauczycieli w zakresie wprowadzanych zmian w systemie oświaty oraz pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to działania podjęte w III etapie projektu ,,Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Specjaliści SCWEW w ramach konsultacji prezentowali cele, metody, środki dydaktyczne i formy pracy z dzieckiem z różnymi niepełnosprawnościami, stosowane podczas zajęć lekcyjnych w przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Przedstawiono i omówiono sposoby eliminowania trudnych zachowań uczniów oraz planowanie współpracy z rodzicami. Poruszono także temat w obszarze poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konsultacje miały charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

     


 
 
Konferencja otwierająca dla społeczności lokalnej, inaugurująca działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą 
w Skarżysku – Kamiennej.


   W dniu 10 marca 2022 roku w Hotelu Promień w Skarżysku – Kamiennej odbyła się ogólnopolska konferencja otwierająca projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Patronat nad wydarzeniem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej. W spotkaniu uczestniczyli: Katarzyna Nowacka – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Andrzej Michalski – dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON, Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego Katarzyna Bilska, wiceprezydenci Miasta Skarżyska - Kamiennej Andrzej Brzeziński oraz Krzysztof Myszka, reprezentująca Urząd Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Renata Bilska, dyrektor Muzeum Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej Grzegorz Bień, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej Bogusław Ciok, Barbara Kocia – przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Powiatu Skarżyskiego, Jerzy Żmijewski - radny Rady Powiatu Skarżyskiego, Renata Pacek – Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Skarżyskiego, dr hab. Prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Beata Jachimczak, Rektor Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej Pomerania dr Magdalena Grochulska, dr Renata Miszczuk UJK Kielce oraz dr Elena Korpuszenko PWSH Pomerania, wizytator Kuratorium Oświaty Małgorzata Połeć, Iza Lesińska oraz Monika Dobrowolska - pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji, Paulina Papka - prezes Kieleckiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz wiceprezes Paulina Kosno, prezes Fundacji Eco Textil Monika Lipnicka oraz dyrektorzy
i pracownicy jednostek oświatowych z całego kraju m.in. z Torunia, Gdyni, Sierpca, Częstochowy, pracownicy samorządowych gmin i powiatów, a także dyrektorzy i nauczyciele placówek objętych wsparciem SCWEW.
Zebranych powitał dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej oraz Lider SCWEW Marcin Kruk. Spotkanie uświetnił występ wychowanków ZPEW.
Celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie SCWEW, które zwiększy dostępność usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie efektywności podejmowanych działań przez pedagogów na rzecz uczniów z niepełnosprawnościami.
Rolę SCWEW pełni Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej. Jest to jedyne Centrum w województwie świętokrzyskim.
Głównym założeniem projektu jest wsparcie nauczycieli w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW w zakresie poszerzania wiedzy i kompetencji kadry oraz zapewnienie pomocy w wdrażaniu edukacji włączającej oraz pracy z grupą zróżnicowaną. 

Wsparciem zostało objętych dziewięć placówek oświatowych ze Skarżyska - Kamiennej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Westerplatte, Przedszkole Publiczne nr 7 im. Janusza Korczaka, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego, Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie, Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym, Publiczne Przedszkole w Jagodnem.

Konferencja odbyła się w formule hybrydowej i była transmitowana na żywo za pośrednictwem serwisu internetowego youtube oraz portalu społecznościowego organizatora.
Program konferencji obejmował:

Uroczyste otwarcie konferencji przez Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Lidera Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą - Marcina Kruka.
Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości.
Występ artystyczny uczniów i wychowanków z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku -Kamiennej.
Sesja plenarna:

prof. UJK dr hab. Mirosław Z. Babiarz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Edukacja włączająca w przedszkolu, szkole i uczelni.

prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak, Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą, Idea edukacji włączającej a budowanie systemu wsparcia poprzez SCWEW

Iza Lesińska, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Budowanie systemu stałego wsparcia dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w kontekście SCWEW.

Agnieszka Pietryka, Ośrodek Rozwoju Edukacji, SCWEW jako jeden z projektów
w obszarze edukacji włączającej. 


Andrzej Michalski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Współpraca PFRON z OWiT na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Katarzyna Nowacka, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Działania podejmowane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach w ramach upowszechniania edukacji włączającej.

Katarzyna Bilska, Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego, Kształcenie i wspieranie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w powiecie skarżyskim.
 

Informacje

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

0000-00-00 00:00:00

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

Aktualności

 

Kampania społeczna wspierająca rozwój społeczności lokalnej w ramach działania SCWEW Skarżysko – Kamienna

0000-00-00 00:00:00

Kampania społeczna wspierająca rozwój społeczności lokalnej w ramach działania SCWEW Skarżysko – Kamienna

Aktualności

,,Kampania społeczna wspierająca rozwój społeczności lokalnej” w ramach działania SCWEW Skarżysko – Kamienna 1 czerwca 2022 roku we współpracy z Zespołem Placówek Edukacyjno – Wychowawczych,...

XIII Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Bawmy się razem”

0000-00-00 00:00:00

XIII Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Bawmy się razem”

Aktualności

19 maja 2022 roku w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej odbył się XIII Festiwal Twórczości Artystycznej ,,Bawmy się Razem” zorganizowany przez Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczy...

Archiwum

0000-00-00 00:00:00

PROJEKT ,,NIEZŁOMNI W KORONIE GÓR"

Aktualności - archiwum

0000-00-00 00:00:00

ZPEW-SPOT

Aktualności - archiwum

0000-00-00 00:00:00

ZAPRASZAMY DO ZPEW !

Aktualności - archiwum