STRONA ZESPO?U PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
Nawigacja
Strona G?ówna
Oferta placówki
Gdzie jeste?my
Otoczenie i lokalizacja
Przedszkole Specjalne
Szko?a Podstawowa Specjalna
Gimnazjum
Liceum Ogólnokszta?c?ce
Szko?a Przysposabiaj?ca do Pracy
Zasadnicza Szko?a Zawodowa
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Oferta zaj?? pozalekcyjnych
Oddzia? Przyszpitalny
Grupy Rewalidacyjno-Wychowawcze
Internat-grupy wychowawcze
SPORT
Sekcja Olimpiad Specjalnych ,,OLIMP"
Dru?yna ZHP-,,Nieprzetartego Szlaku"
Biblioteka szkolna
Ko?a zainteresowa?
Nauka j?zyków obcych
GALERIA
Pobieranie
Kontakt
Szukaj
PRZETARGI
O?rodek Egzaminacyjny
BIP
bip.
WF z Klas?
/
Szkolne Ko?o PCK
/
Prezentacja ZPEW
Prezentacja ZPEW.
Pracownia Ceramiki
/
Shuttle Time
Kalendarz roku szkolnego
Przetłumacz stronę

Projekt UE
Projekty UE.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog± dodawać posty w shoutboksie.

jery07
07/06/2013 18:56
Informacje dotycz?ce aktualnych wydarze? zwi?zanych z ZPEW prosz? przesy?a? na adres zpewskar@wp.pl

Fan Page ZPEW
/
PODANIE
Podanie.
ZHP Nieprzetarty Szlak
NS.
Dni Otwarte
/
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
KURSY KWALIFIKACYJNE W ZPEW

jery07 dnia maj 21 2015 17:37:04 · Drukuj
INFORMACJE O PLACÓWCE

jery07 dnia lipiec 09 2015 16:35:33 · Drukuj
BEZPIECZNE WAKACJE
/

jery07 dnia lipiec 09 2015 16:33:40 · Drukuj
UROCZYSTE ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
26 czerwca 2015r. w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych odby?o si? uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2014/2015. ?wiadectwa uko?czenia Zasadniczej Szko?y Zawodowej i Szko?y Przysposabiaj?cej do Pracy otrzyma?o 11 uczniów. Tego dnia po?egnali?my cztery panie nauczycielki, które przesz?y na emerytur?. Byli?my tak?e ?wiadkami otrzymania przez uczennic? Karolin? Suwar? prezentu w postaci trzyko?owego roweru ufundowanego przez PCK Oddzia? w Skar?ysku –Kamiennej. ?yczymy wszystkim naszym uczniom samych s?onecznych dni oraz prosimy o przestrzeganie zasad bezpiecze?stwa podczas letniego wypoczynku.


jery07 dnia lipiec 09 2015 16:12:56 · Drukuj
NAGRODY POWIATOWE DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW
W?adze samorz?du powiatu skar?yskiego wyró?ni?y i nagrodzi?y pami?tkowymi statuetkami oraz dyplomami 47 najzdolniejszych uczniów ze szkó? ponadgimnazjalnych i placówek o?wiatowych podczas uroczystego powiatowego zako?czenia roku szkolnego 2014/2015.Z naszej szko?y nagrodzeni zostali:Aneta Latkowska, Pawe? Kucy, Micha? Fraszczyk, Konrad Giba?a, Natalia S?omi?ska , Amelia Zawadzka.Gratulujemy


jery07 dnia lipiec 09 2015 15:39:19 · Drukuj
SZKOLNE KO?O CARITAS W NADLE?NICTWIE MARCULE
W dniu 12 maja 2015r. odby?a si? wycieczka Szkolnego Ko?a Caritas do Nadle?nictwa w Marculach, niezwyk?ego zak?tku Ziemi I??eckiej. Cz?onkowie SKC wraz z opiekunami wyruszyli w pi?kny s?oneczny poranek w poszukiwaniu przygód. Po dotarciu na miejsce zostali zaproszeni do sali projekcyjnej, gdzie mieli okazj? pos?ucha? opowiadania le?niczego p. Rados?awa Koniarza o lesie i jego mieszka?cach. Obejrzeli równie? film animowany na temat edukacji przyrodniczej pt. „Dzik Ryjo”.
Nast?pnie wszyscy uczestnicy zwiedzili ARBORETUM, czyli rodzaj Ogrodu Botanicznego, którego g?ówny dzia? stanowi? kolekcje drzew i krzewów. Teren Arboretum wyposa?ony jest w bogat? infrastruktur? edukacyjn? s?u??c? do przeprowadzania zaj?? na terenie ogrodu. Zwiedzaj?c ?cie?k? edukacyjn? uczniowie mieli mo?liwo?? posadzenia sadzonek sosny i brzozy. Podziwiali te? ró?norodne gatunki kwiatów, drzew i krzewów. Ogromne wra?enie wywar? na uczniach d?b MARCEL. Który wyrós? z nasion po?wi?conych przez Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II. Spacer po ogrodach zako?czy? si? wspólnym spotkaniem przy ognisku i pieczeniem kie?basek.
Nast?pnie uczniowie pojechali do malowniczej I??y gdzie podziwiali zabytkowe kamieniczki, ruiny zamku i pi?knie odrestaurowany rynek. Uwie?czeniem wycieczki by?y pyszne lody wg. tradycyjnej receptury z i??eckiej lodziarni.
Uczniowie pe?ni wra?e? i bogaci w przyrodnicz? wiedz? wrócili do szko?y.


jery07 dnia czerwiec 10 2015 19:54:46 · Drukuj
WYCIECZKA DO GDA?SKA CZ.1
Jeszcze raz, my harcerze z zast?pu „ ?wi?tokrzyskie nied?wiedzie” dzia?aj?cego w ramach 22 dru?yny NS przy ZPEW w Skar?ysku – Kamiennej, udowodnili?my sobie, ?e wspólny wysi?ek i ch?ci prowadz? do wspania?ych rezultatów.
Od wielu miesi?cy zbierali?my pieni?dze na wycieczk? marze?. I uda?o si?!!! Sp?dzili?my trzy cudowne dni poznaj?c Gda?sk, Gdyni? i Sopot.
Nie by?oby to mo?liwe ( bo nasze zasoby finansowe nie by?y jednak dostateczne) gdyby nie pomoc wielu ludzi i instytucji , o czym z wdzi?czno?ci? b?dziemy mówili i pisali.
Tak wi?c po d?ugich przygotowaniach, wieczorem 28 maja wsiedli?my do poci?gu p?dz?cego do Gda?ska. Darmowe bilety na przejazd w obie strony otrzymali?my od PKP Intercity.
A oto jak przebiega?a ta fantastyczna wyprawa.
I DZIE?
Mimo ca?onocnej podró?y od rana realizowali?my nasz bardzo napi?ty plan zwiedzania.Najpierw swoje podwoje otworzy? dla nas dawny spichlerz „ B??kitny Baranek”, w którym mogli?my pozna? prac? i codzienne ?ycie dawnych gda?szczan. Stamt?d droga zawiod?a nas na najstarsze i najpi?kniejsze ulice Gda?ska- D?ug? i D?ugi Targ tworz?ce Trakt Królewski , ?wi?tego Ducha, Mariack?. Podziwiali?my przepi?kne kamienice i Dwór Artusa. Wst?powali?my do zabytkowych ko?cio?ów: WNMP, ?w. Miko?aja czy ?w. Katarzyny , który w 2006 roku prze?y? pot??ny po?ar a jego ?lady i skutki widoczne s? do dzisiaj. Nie mogli?my oczywi?cie omin?? s?ynnego Neptuna –symbolu Gda?ska, któremu pok?onili?my si? prosz?c o opiek? w jego mie?cie. Gdy g?ód da? nam zna? o sobie, zjedli?my przepyszny obiadek i poci?giem podmiejskim pojechali?my do Sopotu. Tutaj niektórzy z nas po raz pierwszy zobaczyli morze i stwierdzili, ?e dla tej chwili warto ?y?. Wszyscy utwierdzili?my si? w tym, spaceruj?c po sopockim molo. Bezkres morza, jego pi?kno, widok p?ywaj?cych statków zrobi? na nas ogromne wra?enie. Nic to , ?e czasami ze zm?czenia zamyka?y si? powieki i zamiast podziwia? widoki, na wygodnych ?aweczkach „ dusili?my komarka”.Wypraw? do Sopotu zako?czyli?my spacerem po s?ynnym „ Monciaku” i pami?tkowymi zdj?ciami ko?o krzywego domu.Niesamowicie zm?czeni zdo?ali?my jeszcze samodzielnie przygotowa? sobie kolacj? , umy? si? i uda? na bardzo zas?u?ony odpoczynek. Gdzie? Do przestronnych i wygodnych apartamentów, których bezinteresownie u?yczy? nam dyrektor Pan Waldemar Krysi?ski, w prowadzonej przez siebie szkole, znajduj?cej si? w pobli?u historycznego miejsca - os?awionej zaciek?? obron? we wrze?niu 1939 roku, Poczty Gda?skiej.CDNjery07 dnia czerwiec 10 2015 19:03:00 · Drukuj
PREZENTACJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
Dnia 2 czerwca 2015 roku w Naszej szkole, na ul. Szkolnej 15 w Skar?ysku Kam. w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych odby?a si? prezentacja Projektów Edukacyjnych klas drugich gimnazjum. Uczestniczyli w niej uczniowie z klas pani Marzeny Grzelec , pani Joanny Skorupy, pani Ewy Kowalskiej i pani Iwony Kutery, któr? zast?pi?a pani Marlena Fedorowicz.
W bie??cym roku realizowano trzy projekty.
Pierwszy projekt by? realizowany pod opiek? Marzeny Grzelec i Kingi Wo?niak i nosi? tytu?
Miejsca, które chc? zobaczy?- plan wycieczki turystyczno – krajoznawczej po województwie ?wi?tokrzyskim”
Uczestniczyli w niej uczniowie : Patryk B., Mateusz D., Sylwia M., Kacper S. Przedstawili oni nam plan zaproponowanej wycieczki do Nowej S?upi, Szyd?owa i Kurozw?k oraz miejsca , które warto zwiedzi? w tej okolicy.Drugi projekt realizowany by? pod opiek? Ewy Kowalskiej, Joanny Skorupy, Iwony Kutery w zast?pstwie Marleny Fedorowicz nosi? tytu? „ Warzywa i owoce moc witamin doce?”.
Projekt realizowali uczniowie :
Marcin B., ?aneta K., Aleksandra S., Monika W., Marceli Z. z klasy pani Iwony Kutery , Micha? M. i Jakub B. z klasy pani Ewy Kowalskiej, Pawe? K. i Piotr ?. Z klasy pani Joanny Skorupy.Projekt by? bardzo barwny i ciekawy . Uczniowie wykonali szereg prac plastycznych i kucharskich z zakresu zdrowego od?ywiania si? . Prac? nad projektem dope?ni?a wycieczka do Zak?adu Przetwórstwa Warzyw i Owoców w Pi?czowie, a podsumowa?o pi?kne przestawienie przygotowane przez uczniów i opiekunów projektu oraz pani? Monik? Szkur?at – Michnowsk? , która wspiera?a technicznie i artystycznie grup? projektow?.Trzeci projekt realizowany by? pod opiek? pani Izabeli Sieczki. By?o to przedstawienie teatralne pt.” Mi?o?? niejedno ma imi? – „ Romeo i Julia” .
Grupa projektowa mia?a za zadanie przygotowanie spektaklu teatralnego. W projekcie tym uczestniczyli Jakub B., Bartosz M., Natalia P., Dominika P. oraz go?cinnie Micha? S. Uczniowie przedstawili wspó?czesn? wersj? tej sztuki.Prezentacj? Projektów Edukacyjnych podsumowa?a pani dyrektor Dorota Nowak – Ma?ek, która stwierdzi?a, ?e z roku na rok jako?? realizowanych projektów jest coraz lepsza i zach?ci?a do dalszej pracy.
Do Zobaczenia za Rok !


jery07 dnia czerwiec 10 2015 17:21:15 · Drukuj
V LETNIE IGRZYSKA OLIMPIAD SPECJALNYCH
W dniach 29-31.05 2015 roku w pi?knym Sandomierzu odby?y si? V Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. W zawodach uczestniczy?o 200 zawodników z 17 klubów z województwa ?wi?tokrzyskiego. Zawodnicy rywalizowali w trzech dyscyplinach: kolarstwo, biegi prze?ajowe, lekka atletyka. Nasz? placówk? reprezentowa?a 7 osobowa ekipa Klubu OLIMP wraz z trenerkami Marzen? Grzelec i Bogumi?? Wzorek. Sportowe zmagania rozpocz?li?my od kolarstwa, na Bulwarze im. Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego zawodnicy Justynka i Pawe? rywalizowali ze swoimi kolegami na dystansie 500 metrów. Kolarstwo to nieuprawiana dot?d przez naszych zawodników dyscyplina sportu, dlatego dwa zdobyte medale zapisz? si? w historii klubu.Sobota i niedziela to zmagania lekkoatletów Justynka, Wiktor, Marysia, Krystian, Tomek i Artur dzielnie walczyli o medale na Stadionie Miejskim w Sandomierzu w biegach i rzutach.
Organizatorzy zadbali nie tylko o sportow? rywalizacj?, ale dostarczyli równie? mnóstwa niezapomnianych atrakcji. Poznali?my histori? Sandomierza, mogli?my uczestniczy? w walkach rycerskich.
Zawodnicy OLIMPU przywie?li z Igrzysk 13 medali.
Klasyfikacja medalowa:
KOLARSTWO: Justyna Tyszer – II miejsce
Pawe? Kucy –III miejsce
LEKKA ATLETYKA: Tomasz Fali?ski – bieg na100 metrów – V miejsce bieg 200 metrów – III miejsce
Marysia Mormus – rzut pi?eczk? palantow? – III miejsce
bieg 50 metrów – III miejsce
Artur Chrzeszczyk – bieg 100 metrów – II miejsce
pchni?cie kul? – II miejsce
Krystian Zwoli?ski – bieg 50 metrów – I miejsce
bieg 100 metrów – I miejsce
Wiktor Pi?sudski – bieg 50 metrów – I miejsce
rzut pi?eczk? palantow? – II miejsce
Justyna Tyszer - bieg 50 metrów – II miejsce
rzut pi?eczk? palantow? – II miejsce
Trenerzy i zawodnicy szczególne dzi?kuj? rodzicom, którzy postarali si? aby rowery w ca?o?ci dotar?y na miejsce zawodów. DZI?KUJEMY!!!


jery07 dnia czerwiec 10 2015 16:40:32 · Drukuj
?WI?TOKRZYSKI TURNIEJ W PI?CE NO?NEJ OLIMPIAD SPECJALNYCH
W dniach 15-16.05.2015 w J?drzejowie odby? si? ?wi?tokrzyski Turniej Pi?ki No?nej Olimpiad Specjalnych. W zawodach tych uczestniczyli
uczniowie Zespo?u Placówek Edukacyjno-Wychowawczych reprezentuj?c dru?yn? " Tornado" ze Skar?yska-Kamiennej. Dru?yna ?e?ska bra?a udzia? w turnieju pi?ki no?nej 6-cio osobowej i po zwyci?stwach z zespo?ami "Or?a" Barycz ( wynik meczu 3 :2 ) i "Szansy" Ostrowiec ?w. ( wynik meczu 8 : 1 ) oraz remisie ze "Strza??" J?drzejów ( wynik meczu 2 : 2 ) zaj??a drugie miejsce. O pierwszym miejscu zadecydowa? jedynie lepszy
bilans bramkowy dru?yny z J?drzejowa, która okaza?a si? najlepsza w ca?ym turnieju. Miejsce trzecie zdoby?y zawodniczki z Baryczy, a czwarte z Ostrowca ?wi?tokrzyskiego. Wyró?niaj?cymi si? zawodniczkami tych zawodów by?y uczennice naszej szko?y : Joanna D?bska, Katarzyna D?bska oraz Aneta Latkowska, która zdoby?a a? 11 bramek.

W turnieju pi?ki no?nej 7-mio osobowej zespó? ze Skar?yska- Kamiennej okaza? si? najlepszy. Zwyci?stwa z "Gromem" Busko- Zdrój ( wynik mecz 8 : 2 ) i "Or?em" Barycz ( wynik meczu 7 : 4 ) potwierdzi?y wysokie umiej?tno?ci pi?karskie naszych ch?opaków. Z?ote medale otrzymali nasi uczniowie: Andrzej Król i Andrzej Ko?da. Miejsce drugie zdobyli ch?opcy z Baryczy , a trzecie z Buska. W drugim dniu imprezy odby? si? turniej pi?ki no?nej 11-sto osobowej. Oprócz wy?ej wymienionych Andrzejów w dru?ynie ze Skar?yska-Kamiennej wyst?powa? równie? Karol Pijarski, dla którego by?y to pierwsze zawody pi?karskie , w których bra? udzia?. W meczu pó?fina?owym nasz zespó? wygra? z dru?yn? z Ostrowca ?w. ( wynik meczu 10 : 0 ) , ale w finale musia? uzna? wy?szo?? "Strza?y" J?drzejów ( wynik meczu 0 : 3 ). Dobrze zorganizowane zawody i jednocze?nie wspania?e ?wi?to pi?karskie z pewno?ci? na d?ugo zostan? zapami?tane
przez wszystkich uczestników. Gratulacje dla naszych pi?karek i pi?karzy, ?yczymy dalszych sukcesów.


jery07 dnia czerwiec 02 2015 22:26:22 · Drukuj
III ETAP RAJDU NA RATY
26 maja 2015 r. grupa naszych kolegów i kole?anek pod opiek? p. Barbary Bernatek i p. Gra?yny Bieda wzi??a udzia? w III etapie VII Rajdu na Raty organizowanego przez Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” Kielce. Rajd rozpocz??o przej?cie z miejscowo?ci Huta Szklana na ?w. Krzy?. Odbijaj?c nieco ze szlaku zatrzymali?my si? na punkcie widokowym z wychodni? na go?oborze. Po wej?ciu na szczyt zwiedzili?my zabudowania klasztorne: ko?ció?, kaplic? Ole?nickich, podziemia i muzeum Ojców Oblatów. W kaplicy uczestnicy rajdu otrzymali b?ogos?awie?stwo Krzy?em ?wi?tokrzyskim z relikwiami Drzewa ?wi?tego. Nast?pnie zwiedzili?my Muzeum ?wi?tokrzyskiego Parku Narodowego, które jest ciekaw? placówk? dydaktyczn?. Po zwiedzaniu uczestnicy zjedli smaczny dwudaniowy obiad w Jad?odajni „ Pod Anio?em”. Ze wzgl?du na trudne warunki pogodowe ( ulewny deszcz), rajd zako?czy? zjazd kolejk? do Huty Szklanej.


jery07 dnia czerwiec 01 2015 09:18:39 · Drukuj
Strona 1 z 16 1 2 3 4 > >>
REKRUTACJA
/
Pogoda Skar?ysko-Kam.
NS.
REKLAMA ZPEW
/
Copyright ZPEW 2012